By: Shi Shuwen, Zhejiang University School of Medicine